Menu

Aktuální všeobecné podmínky platné od 02/07/2021 00:35:45


Úvodné ustanovenie

  1. Uživateľ prehlasuje, že jeho vek je 18 a viac rokov, v opačnom prípade berie na vedomie, že musí stránku opustiť.
  2. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude na Stránky umiestňovať dáta a súbory, ktoré nie sú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo dáta a súbory, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi s všeobecne uznávanými morálnymi a etickými pravidlami alebo poškodzujú tretie osoby.

  3. Uživateľ je zodpovedný za umiestnený obsah.

Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 02/07/2021 00:35:45.

  2. Nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek jsou také podmínky Poskytovatele služby WebSnadno uvedené na adrese https://www.websnadno.cz/pricelist/terms/?site.